نمونه گواهینامه ها

 گواهینامه های سال 88 به بعد 

             - گواهینامه موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

               (وزارت علوم، تحقیقات وفناوری)

certificatin- وزارت علوم تحقیقات و فناوری

             - گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

certificatin-مجتمع فنی دیباگران

 توجه

1- گواهینامه ها بدون مهر فاقد اعتبار می باشد.      2- در صورت الصاق عکس به این گواهینامه ها (گواهینامه های سال 88 به بعد)، عکس می بایست ممهور به مهر برجسته گروه باشد.

3- كليه گواهينامه هاي صادره گروه آموزشي نويد شامل موسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس، مجتمع فني ديباگران نويد پارس و همچنين موسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس كه تاريخ صدور آن ها از تاريخ 1 مرداد 1391 به بعد باشد تنها به همراه هلوگرام امنيتي گروه آموزشي نويد معتبر خواهد بود. ساير گواهينامه هاي گروه آموزشي نويد (موسسه زبان انگليسي نويد) و يا گواهينامه هاي صادره قبل از تاريخ فوق شامل اين موضوع نخواهند بود.

طرح هلوگرام گواهینامه ها:

هلوگرام گروه آموزشی نوید

 

 

 

 

گواهینامه های قبل از سال 88

             - نمونه گواهینامه مجتمع فنی دیباگران

certificatin- before 88

 

  توجه

 گواهینامه ها (قبل از سال 88) بدون مهر و عکس ممهور به مهر گروه فاقد اعتبار می باشد.